f

Pre vytvorenie zákazníka:
 1. Kliknúť na tlačidlo „Nový zákazník“
 2. Vypísať uvedené polia, pole poznámka je nepovinné
 3. Po vypísaní údajov treba kliknúť na tlačidlo „Uložiť“ , zákazník sa automaticky vyberie(dá sa s ním pracovať)

Pre výber zákazníka:

Ak nie je vybraný žiadny zákazník:
Kliknúť na obrázok a vybrať zákazníka z ponuky

Ak je už zákazník vybraný:
Kliknúť na logo billing a potom postupovať rovnako ako v prípade, že zákazník vybraný nebol

Pre editáciu zákazníka:
 1. Ak nie je chcený zákazník vybraný - vybrať zákazníka
 2. Kliknúť na jeho meno
 3. Stlačiť tlačidlo „edituj“
 4. Previesť zmeny a uložiť ich pomocou tlačidla „Uložiť“

Pre vytvorenie novej zmluvy:
 1. Ak nie je chcený zákazník vybraný - vybrať zákazníka
 2. Stlačiť „Nová zmluva“
 3. Stlačiť „Nový tovar“
 4. Vyplniť polia a dať uložiť
 5. Stlačiť „Uložiť a vytlačiť“